Projekt koostöös KIKiga

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on kaasaegsete, tarkade ja mõjusate lahenduste elluviija Eesti keskkonnamaastikul. Selleks töötavad nad välja praktikas rakendatavaid lahendusi, leiavad koostöö- ja rahastusvõimalusi nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt, pakuvad asjalikku teenust ning viivad projekte ellu.

Koostöös KIK-iga on Tallinna Bekkeri sadamal käsil projekt „Tallinna Bekkeri Sadama ja Meeruse Sadama naftareostuse varajase avastamise süsteemi piirkonna laiendamine ja poomide hankimine reostustõrjeplaani täitmiseks“.

Projekti sai alguse 01.09.2019 aastal ning selle eesmärgiks on laiendada õlireostuse seire piirkonda 2020 aasta septembriks Bekkeri sadama 4-le ja Meeruse sadama 11 kaile, vahetuks ja varajaseks naftareostuse avastamiseks mõlema akvatooriumi (Bekkeri- ja Meeruse sadam) piiridel ning avarii korral naftareostuse kõrvaldamise efektiivsuse jälgimiseks reaalajas. Ühendada õlireostussensorid ühtsesse süsteemi, mis võimaldaks vee kvaliteedi pidevat jälgimist reaalajas. Soetada vastavalt Sadamaseaduses § 30 lõike 1 ja Määruses nr. 34 § 5 lõike 3 nõuetele naftareostuse levikut tõkestavad ja reostust lokaliseeruvad tõkkepoomid.
Eelkirjeldatud meetme panustavad Määruses nr 13 § 3.1. lõikes 1 toodud eesmärkide täitmisesse (Läänemere merekeskkonna hea seisundi saavutamine ja säilitamine ning ennetav tegevus võimalike suurõnnetuste efektiivseks reostustõrje tagamiseks).

Tallinna Bekkeri Sadamale väljastati ISO 9001:2015 sertifikaat

Tallinna Bekkeri Sadamale väljastati ISO 9001:2015 sertifikaat, mis tõendab, et ettevõtte juhtimissüsteem on kontrollitud ja vastavuses standardi nõuetega. Sertifikaadi väljastas Tallinna Bekkeri sadamale rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisasutus DNV GL.

Oma tegevuses lähtume järgmistest kvaliteedi alastest juhtpõhimõtetest:

  • Kiirus ja paindlikkus – kiire laevade teenindamine ja reageerimine kliendi soovidele.

  • Avatud suhtlus – selgitame välja kliendi vajadused ja tegutseme nende täitmise nimel.

  • Professionaalsus – omame pikaajalist kogemust logistiliste lahenduste pakkumisel ning arendame oma töötajaid järjepidevalt.

  • Innovaatilisus – uuendame järjepidevalt seadmeid, töövahendeid ja juhtimissüsteemi kliendile parima lahenduse pakkumiseks.

  • Optimaalne ressursikasutus – kasutame olemasolevaid ressursse optimaalselt.

  • Seaduskuulekus - järgime oma tegevusvaldkonnale kohalduvaid seadusandlikke nõudeid.