Nüüdsest sügavam Bekkeri sadam saab vastu võtta suuremaid laevu

Bekkeri Sadama akvatooriumis lõpetati süvendustööd ning sadama uueks sügavuseks on 10,5 meetrit (EH2000). See võimaldab võtta probleemideta vastu kuni 30 000 tonnini ulatuva veeväljasurvega laevu.

Bekkeri sadama süvendustöid teostas OÜ Nord Company ja mõõdistamistöid tegi OÜ Meremõõdukeskus.

Projekt koostöös KIKiga

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on kaasaegsete, tarkade ja mõjusate lahenduste elluviija Eesti keskkonnamaastikul. Selleks töötavad nad välja praktikas rakendatavaid lahendusi, leiavad koostöö- ja rahastusvõimalusi nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt, pakuvad asjalikku teenust ning viivad projekte ellu.

Koostöös KIK-iga on Tallinna Bekkeri sadamal käsil projekt „Tallinna Bekkeri Sadama ja Meeruse Sadama naftareostuse varajase avastamise süsteemi piirkonna laiendamine ja poomide hankimine reostustõrjeplaani täitmiseks“.

Projekti sai alguse 01.09.2019 aastal ning selle eesmärgiks on laiendada õlireostuse seire piirkonda 2020 aasta septembriks Bekkeri sadama 4-le ja Meeruse sadama 11 kaile, vahetuks ja varajaseks naftareostuse avastamiseks mõlema akvatooriumi (Bekkeri- ja Meeruse sadam) piiridel ning avarii korral naftareostuse kõrvaldamise efektiivsuse jälgimiseks reaalajas. Ühendada õlireostussensorid ühtsesse süsteemi, mis võimaldaks vee kvaliteedi pidevat jälgimist reaalajas. Soetada vastavalt Sadamaseaduses § 30 lõike 1 ja Määruses nr. 34 § 5 lõike 3 nõuetele naftareostuse levikut tõkestavad ja reostust lokaliseeruvad tõkkepoomid.
Eelkirjeldatud meetme panustavad Määruses nr 13 § 3.1. lõikes 1 toodud eesmärkide täitmisesse (Läänemere merekeskkonna hea seisundi saavutamine ja säilitamine ning ennetav tegevus võimalike suurõnnetuste efektiivseks reostustõrje tagamiseks).

Tallinna Bekkeri Sadamale väljastati ISO 9001:2015 sertifikaat

Tallinna Bekkeri Sadamale väljastati ISO 9001:2015 sertifikaat, mis tõendab, et ettevõtte juhtimissüsteem on kontrollitud ja vastavuses standardi nõuetega. Sertifikaadi väljastas Tallinna Bekkeri sadamale rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisasutus DNV GL.

Oma tegevuses lähtume järgmistest kvaliteedi alastest juhtpõhimõtetest:

  • Kiirus ja paindlikkus – kiire laevade teenindamine ja reageerimine kliendi soovidele.

  • Avatud suhtlus – selgitame välja kliendi vajadused ja tegutseme nende täitmise nimel.

  • Professionaalsus – omame pikaajalist kogemust logistiliste lahenduste pakkumisel ning arendame oma töötajaid järjepidevalt.

  • Innovaatilisus – uuendame järjepidevalt seadmeid, töövahendeid ja juhtimissüsteemi kliendile parima lahenduse pakkumiseks.

  • Optimaalne ressursikasutus – kasutame olemasolevaid ressursse optimaalselt.

  • Seaduskuulekus - järgime oma tegevusvaldkonnale kohalduvaid seadusandlikke nõudeid.

Sadam soetas ühe Eesti suurima materjalikäitlemise masina

Uue materjalikäitlusmasina Mantsinen 120 soetamine on ajastatud sadama akvatooriumi süvendamistööde lõpetamisega, mille tulemusena on sadama akvatooriumi uueks sügavuseks 8.9 meetrit. Traalimistöid on plaanis jätkata ka aasta teises pooles, millega on kavas saavutada akvatooriumi keskmiseks sügavuseks 9.2 meetrit, mis võimaldab sadamal tulevikus laadida ka “Handysize” laevu.

Möödunud aastal läbi viidud Bekkeri sadama kai nr 1 renoveerimisega võimaldavad tehtud investeeringud teenindada suuremat laevade arvu kail, mis asub elukeskkonnast ca pool kilomeetrit kaugemal, mis veelgi vähendab mürataset ja seega võimalikku ebamugavust kohalikele elanikele.

Uus materjalikäitlusmasin on varustatud suuremate greiferitega, mis võimaldab tõsta oluliselt laevade lastimise ja lossimise tootlikkust, võimaldades kokkuhoidu nii laevade seisuaja kui ka opereerimiskulude arvelt. Tänu HybriLift energiasäästu süsteemile on kraana ökonoomne, mis vähendab nii kütuse kulu, kui ka heitgaasikoguseid. Kraana noole ulatus on 28 meetrit ja lint-roomikutel alusvankri kõrgus on 6,5 meetrit, mis võimaldab autodel kraana alt läbi sõita, muutes tööd sealjuures veelgi efektiivsemaks.

OÜ Tallinna Bekkeri Sadam investeeris tänavu üle 3 000 000 € kai rekonstrueerimisse, süvendustöödesse ja uue materjalikäitlusmasina soetamiseks.

Bekkeri sadam on Eesti erakapitalil põhinev puiste- ja generaalkaupade käitlemisele spetsialiseerunud sadam.

Sadam annab tööd 50 inimesele

Tallinna Bekkeri Sadama detailplaneeringu muutmine

Uue detailplaneeringu algatamine toetab OÜ Tallinna Bekkeri Sadam poolt opereeritava kaubasadama edasist arengut ning võimaldab sadamal uute ladude ehitamist ja seniste ajutiste ehitiste muutmist alalisteks.

Detailplaneeringu algatamisettepaneku juurde on lahendusettepaneku ja illustreeriva materjali koostanud Arhitektuuribüroo Korrus OÜ.  Algatav detailplaneering on kooskõlas  Tallinna linna üldplaneeringuga. OÜ Tallinna Bekkeri Sadam OÜ kinnitab, et jätkab kaubasadama opereerimist ja  detailplaneeringu muutmine  ei mõjuta kuidagi sadama klientide teenindamist.

https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP040950

Suurendasime territooriumi asfalteeritud pinda

Teatame rõõmuga, et Tallinna Bekkeri Sadama territooriumil asfalteeriti juurde olemasolevatele platsidele täiendavalt 6000 m2 asfaltplatse, mis mahutavad ca 20 000 tonni puistekaupa.