Projekt koostöös KIKiga

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on kaasaegsete, tarkade ja mõjusate lahenduste elluviija Eesti keskkonnamaastikul. Selleks töötavad nad välja praktikas rakendatavaid lahendusi, leiavad koostöö- ja rahastusvõimalusi nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt, pakuvad asjalikku teenust ning viivad projekte ellu.

Koostöös KIK-iga on Tallinna Bekkeri sadamal käsil projekt „Tallinna Bekkeri Sadama ja Meeruse Sadama naftareostuse varajase avastamise süsteemi piirkonna laiendamine ja poomide hankimine reostustõrjeplaani täitmiseks“.

Projekti sai alguse 01.09.2019 aastal ning selle eesmärgiks on laiendada õlireostuse seire piirkonda 2020 aasta septembriks Bekkeri sadama 4-le ja Meeruse sadama 11 kaile, vahetuks ja varajaseks naftareostuse avastamiseks mõlema akvatooriumi (Bekkeri- ja Meeruse sadam) piiridel ning avarii korral naftareostuse kõrvaldamise efektiivsuse jälgimiseks reaalajas. Ühendada õlireostussensorid ühtsesse süsteemi, mis võimaldaks vee kvaliteedi pidevat jälgimist reaalajas. Soetada vastavalt Sadamaseaduses § 30 lõike 1 ja Määruses nr. 34 § 5 lõike 3 nõuetele naftareostuse levikut tõkestavad ja reostust lokaliseeruvad tõkkepoomid.
Eelkirjeldatud meetme panustavad Määruses nr 13 § 3.1. lõikes 1 toodud eesmärkide täitmisesse (Läänemere merekeskkonna hea seisundi saavutamine ja säilitamine ning ennetav tegevus võimalike suurõnnetuste efektiivseks reostustõrje tagamiseks).
Sadama uudised
Veel uudiseid

Nüüdsest sügavam Bekkeri sadam saab vastu võtta suuremaid laevu

Bekkeri Sadama akvatooriumis lõpetati süvendustööd ning sadama uueks sügavuseks on 10,5 meetrit (EH2000). See võimaldab võtta probleemideta vastu kuni 30 000 tonnini ulatuva veeväljasurvega laevu. Bekkeri sadama…

Tallinna Bekkeri Sadamale väljastati ISO 9001:2015 sertifikaat

Tallinna Bekkeri Sadamale väljastati ISO 9001:2015 sertifikaat, mis tõendab, et ettevõtte juhtimissüsteem on kontrollitud ja vastavuses standardi nõuetega. Sertifikaadi väljastas Tallinna Bekkeri sadamale rahvusvaheliselt…

Sadam soetas ühe Eesti suurima materjalikäitlemise masina

Uue materjalikäitlusmasina Mantsinen 120 soetamine on ajastatud sadama akvatooriumi süvendamistööde lõpetamisega, mille tulemusena on sadama akvatooriumi uueks sügavuseks 8.9 meetrit. Traalimistöid on plaanis jätkata…

Tallinna Bekkeri Sadama detailplaneeringu muutmine

Uue detailplaneeringu algatamine toetab OÜ Tallinna Bekkeri Sadam poolt opereeritava kaubasadama edasist arengut ning võimaldab sadamal uute ladude ehitamist ja seniste ajutiste ehitiste muutmist alalisteks. Detailplaneeringu…

Suurendasime territooriumi asfalteeritud pinda

Teatame rõõmuga, et Tallinna Bekkeri Sadama territooriumil asfalteeriti juurde olemasolevatele platsidele täiendavalt 6000 m2 asfaltplatse, mis mahutavad ca 20 000 tonni puistekaupa.